Sözleşmeli Çalışanların Tazminat Hakkı

Sözleşmeli Çalışanların Tazminat Hakkı

Belirli süreli olarak kamu görevlisi kapsamında çalışanların merak ettiği konulardan birisisözleşmeli çalışanların tazminat hakkıolmaktadır. Günümüzde belirsiz süreli çalışma hakkı çalışanlara verilmekte ve belirsiz süreli sözleşmeler daha çok önemsenmektedir. Ancak devlet kurumlarında görev alan sözleşmeli personeller belirli bir görev tanımı doğrultusunda belirli süreli sözleşme ile hizmet birimlerinde görev alırlar.

Bu esnada Bakanlar Kurulu’nun esaslarına göre sözleşmeli kamu görevlileri tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahip değildirler. Ancak bazı hususlar nedeni ile sözleşmeli personel tarafından tek taraflı olarak sözleşmenin fesih edilmesine imkan tanınır. Ya da sözleşmeli personellerin tavır ve davranışları halinde ilgili birim tarafından personelin sözleşmesinin feshine karar verilebilir. Bu gibi durumlarda sözleşmeli personellerin tazminat hakkından yararlanabilip yararlanamayacakları söz konusu olmaktadır.

Sözleşmeli Personel İhbar Tazminatı

Belirli süreli sözleşmelerde sözleşmenin bitiş süresi önceden bilinen bir hakikattir ve sözleşmeli personel işe başlama sürecinde görev aldığı hizmet biriminde görevinin sonlanacağı tarihi önceden bilerek kabul eder. Bu nedenle belirli süreli sözleşmelerdeihbar tazminatısöz konusu olmamaktadır. Sözleşmede aksi bir durum olsa dahi bu durum geçersiz sayılıp sözleşmeli kamu çalışanları ihbar tazminatından yararlanamazlar.

İş Kanunu dikkate alındığında ihbar tazminatının belirsiz süreli iş sözleşmelerinde geçerli olduğunun vurgusuna rastlanır. Bu nedenle belirli süreli iş sözleşmelerinden ihbar süresinden ve tazminatından söz edilemez. Eğer iş sözleşmesi kanunen belirsiz sayılır ise bu durumdasözleşmeli personeliçin ihbar tazminatı da gündeme gelecek ve personelin ihbar tazminatından yararlanması geçerli sayılacaktır. Borçlar Kanunu’nun 430. maddesine göre taraflardan her biri uzun vadedeki hizmet sözleşmesi üzerinden 10 yıl geçtikten sonra 6 aylık fesih sürecini izleyen zamanda sözleşmeyi fes etme hakkına sahiptirler.

Sözleşmeli Personel Kıdem Tazminatı

Sözleşmeli veya sözleşmesiz fark etmeksizin kamu personeli çalışanları ve diğer çalışanlar 1 yıl şartını tamamladıktan sonrakıdem tazminatıalmaya hak kazanırlar. Kıdem tazminatı alabilmek için aynı iş yerinde ve kamu personelleri de görev yaptıkları hizmet biriminde 1 yıl boyunca çalışmış olmaları gerekir. İş Kanunu’nda yer alan maddelere bakıldığında devlet kurumlarında sözleşmeli çalışan kamu görevlilerinin kıdem tazminatından yararlanamayacağına dair herhangi bir ibare yer almamaktadır.

Yargıtay kararları doğrultusunda iş veren sözleşmeyi yenilemez ise sözleşme iş veren tarafından tek taraflı olarak fesih edilmiş olur ve bu durumda çalışan veya görevli hizmet verdiği kurumdan kıdem tazminatı talep etme hakkını elde eder. Belirli süreli sözleşmelerde en ayırt edici özellik olarak işçiye ve çalışana işe iade hakkına yer verilmemesi öne çıkar.

İşveren işçiye veya görevliye sözleşme süreci boyunca iş güvenliği sağlar. Ancak sözleşmenin sona ermesi ve yenilenmemesi halinde işçi veya görevli iş güvenliğinden de yoksun olur. Belirli süreli iş sözleşmesi şartlarını taşımadığı tespit edilen iş ilişkileri belirsiz olarak nitelendirileceği için de bu durumda işçi veya görevlinin işe iade hakkı söz konusu olmaktadır.Yorum yok

www.gencturkhaber.com - ANASAYFA